ซื้อบ้านกับธอส งบน้อย

ซื้อบ้านกับธอส งบน้อย

ซื้อบ้านกับธอส งบน้อย สินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง

ซื้อบ้านกับธอส งบน้อย phuket village ระบุช่วงเวลายื่นคำขอกู้ยืมเงินแล้วก็ทำนิติกรรมเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 แล้วก็จบกระบวนการทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดโครงงานก่อนที่จะครบกำหนด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงงานแล้ว)

ซื้อบ้านกับธอส งบน้อย

เป้าประสงค์การยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต

2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก

3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก village phuket

4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ ห้องพักจากสถาบันการเงินอื่น

5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก

6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมตึก

หมายเหตุ

นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวเฮ้าส์ แล้วก็ตึกการซื้อขายเพื่อที่พักอาศัย เว้นเสียแต่บ้านเช่าแล้วก็แฟลต

วงเงิน

– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อราย/ต่อหลักประกัน

ช่วงเวลาผ่อน

– ช่วงเวลาการยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี นอกจาก เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

ค่าธรรมเนียม

ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ปริมาณร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ SALE VILLA

2. ค่าคิดราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)

3. ค่าลงบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

คุณลักษณะ

– พลเมืองทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท

– ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามแผนการนี้ได้ 1 ข้างหลัง/ห้อง ต่อ 1 เลขลำดับบัตรประชาชนแค่นั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียงแค่ 1 ข้างหลัง/ห้อง เพียงแค่นั้น

เอกสาร

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์

– สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)

– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

– หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้

– ภาพถ่ายธุรกิจการค้า

– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

– สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)

– หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เป็นต้นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ- – – ที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23)

– สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

– สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า Villas Phuket

ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม

แบบแปลน

ใบคาดคะเนก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

อื่นๆ(หากมี)

หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบใคร่ครวญการให้สินเชื่อของแบงค์ **

โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อสานรัก ปี 2564

ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 (ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดแผนการยังไม่ครบกำหนด ถ้าแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว)

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

– เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต

– เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดิน พร้อมก่อสร้างตึก

– เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก

– เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์หรืออุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวโยงเพื่อคุณประโยชน์สำหรับการอาศัย พร้อมด้วยการขอกู้ในเป้าหมายหลัก

วงเงิน

– วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3,000,000 บาท

ช่วงเวลาผ่อน

– ช่วงเวลาการยืม ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาการกู้ยืมจะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่แก่เกษียณอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 75 ปี

คุณลักษณะ

– เป็นประชากรทั่วๆไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน

– เป็นลูกค้ารายย่อย แล้วก็ลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก

เอกสาร

เอกสารส่วนตัว

– บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ

– ใบสำมะโนครัวฉบับเจ้าของบ้าน

– สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้าเกิดมี)

– สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล (ถ้าหากมี)

– สำเนาบัตรประชาชนคู่แต่งงาน (ถ้าหากมี) วิลล่าภูเก็ต

เอกสารทางด้านการเงิน

พนักงานประจำ

– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์

– สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

– สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)

– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

– หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้

– ภาพถ่ายกิจการค้า

– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ